Публічний договір оферта платежів LeoWallet

Шановний Користувач!

Ця публічна пропозиція (оферта), закріплена в умовах нижченаведеного публічного договору оголошується виключно фізичним особам, які мають намір скористатися електронними грошима Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», з метою здійснення операцій з електронними грошима в межах чинного законодавства України.

Перед використанням електронних грошей Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», ознайомтеся в повному обсязі з умовами наведеного нижче публічного договору. Використання Вами електронних грошей Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» можливе тільки на умовах цього публічного договору.

Публічний договір вважається укладеним на умовах договору приєднання згідно ст.634 Цивільного кодексу України і набуває чинності з моменту його акцепту, вираженому у здійсненні Вами дій по ініціюванню відкриття електронного гаманця, що означає факт прочитання цього публічного договору, повне і безумовне прийняття Вами всіх умов цього публічного договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

Якщо Ви не згодні з умовами цього публічного договору, Ви не вправі користуватися електронними грошима Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», надання яких здійснюється у визначеному цим публічним договором порядку.

Прийняття умов цього публічного договору (акцепт оферти) свідчить про те, що Ви, розумієте значення своїх дій, всі умови публічного договору Вам зрозумілі і Ви не перебуваєте під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.


Публічний договір про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР»

Публічний договір про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» (надалі - Договір) визначає умови та використання електронних грошей Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» (надалі – Електронні гроші) та відповідно до статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України є офіційною публічною пропозицією (офертою), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ» (надалі - Фінансова компанія) на укладення Договору.

Договір розроблений у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про електронні гроші в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010р., Положення про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» (надалі - Положення), Правил міжнародної платіжної системи «LEO» та інших нормативно-правових актів. Фінансова компанія діє від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (надалі - Емітент) та є Агентом з розрахунків Емітента та Агентом з розповсюдження Емітента.

Фінансова компанія діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 533 (Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 142 від 18.02.2015 року) та здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 31 від 09.12.2015 р., і є членом внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем та є платіжною організацією Міжнародної платіжної системи «LEO» (свідоцтво № 31 від 03.01.2017 р.).

Фінансова компанія бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які приймуть (акцептують) умови оферти (надалі - Користувачі), надавати послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, на умовах, викладених у цьому Договорі за тарифами, які були встановлені Фінансовою компанією і які оприлюднені на Сайті Фінансової компанії: www.leowallet.net

Тарифи Фінансової компанії (надалі - Тарифи) є грошовою винагородою, встановленою Фінансовою компанією.

Фінансова компанія та Користувач по тексту Договору спільно вживаються, як Сторони, а кожна окремо, як - Сторона.


1. Визначення термінів та загальні положення.

1.1. Кожна Сторона підтверджує та гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання даного Договору та виконання його умов.

Не існує жодних обмежень на укладення Сторонами цього Договору.

1.2. Терміни та визначення, які використовуються в Договорі вживаються в наступному значені:

Агент з розрахунків – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ», що має ліцензію на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків, видану Національним банком України та яке на підставі договору на виконання функцій агента з розрахунків, укладеного з Емітентом, здійснює приймання електронних грошей Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» від Користувачів - фізичних осіб в обмін на готівкові або безготівкові кошти. Агент з розрахунків не має права передавати свої права іншим суб'єктам.

Агент з розповсюдження – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ», що має ліцензію на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків, видану Національним банком України, яка на підставі договору з Емітентом та Агентом з розрахунків, здійснює розповсюдження електронних грошей серед Користувачів в обмін на готівкові або безготівкові кошти;

Акцепт Договору (Акцепт) – повна та безумовна згода Користувача - фізичної особи на укладення цього Договору відповідно до його умов.

Випуск електронних грошей – операція з уведення в обіг Електронних грошей Емітентом шляхом їх надання Агенту з розповсюдження в обмін на безготівкові кошти.

Міжнародна платіжна система «LEO» (МПС «LEO») – платіжна система, де платіжною організацією є Фінансова компанія.

Електронні гроші Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» (Електронні гроші) – одиниці вартості, що зберігаються на Електронному гаманці, який є електронним пристроєм та приймаються як засіб платежу іншими ніж Емітент особами, і є грошовим зобов'язанням Емітента, що виконуються в готівковій або безготівковій формі.

Електронний гаманець - обліковий запис у процесинговій системі Емітента, що містить інформацію про суму належних Користувачу Електронних грошей.

В процесинговій системі Емітента, обліковим записом Користувача, який здійснює Операції з електронними грошима, є номер картки в межах діапазону (рейнджу) ідентифікаційного номера Емітента, перша цифра якого дорівнює 8.

Емітент - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (АБ «УКРГАЗБАНК»), код ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; учасник Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», який підключений до Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», що здійснює Випуск Електронних грошей і бере на себе зобов’язання з їх погашення. Емітент виконує операційні та технологічні функції, що забезпечують використання Електронних грошей.

Користувач - фізична особа, яка є власником Електронних грошей і має право використовувати їх для придбання Товарів і здійснення переказів коштів з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та яка здійснила Акцепт цього Договору.

Ліміт (Ліміт Електронного гаманця) - максимально можлива сума Електронних грошей в одному Електронному гаманці Користувача, яка не повинна перевищувати 14 000,00 (Чотирнадцять тисяч) гривень.

Ліміт Електронного гаманця відповідає обмеженням, які передбачені чинним законодавством України.

Ліміт суми операцій – максимально можлива сума Електронних грошей, яку Користувач має право використовувати для здійснення розрахунків за допомогою електронного пристрою, який поповнюється і перебуває в розпорядженні Користувача в сумі до 62 000 (Шістдесяти двох тисяч) гривень протягом календарного року.

До розрахунку цієї суми включаються такі операції Користувача: розрахунки за Товари, перекази іншим Користувачам-фізичним особам, а також обмін електронних грошей Користувача на безготівкові кошти та на готівкові кошти, крім операції з погашення Електронних грошей Користувача Емітентом протягом календарного року.

Ліміт суми операцій відповідає обмеженням, які передбачені чинним законодавством України.

Операції з Електронними грошима – операції, що включають в себе випуск, розповсюдження, розрахунки, обмін, переказ, погашення Електронних грошей та поповнення Електронними грошима Електронних гаманців.

Погашення Електронних грошей - операція з вилучення Електронних грошей з використання, з одночасним наданням їх пред'явникові готівкових або безготівкових коштів.

Положення - документ щодо здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», який узгоджений Національним банком України в порядку визначеному чинним законодавством України.

Сайт Фінансової компанії (Сайт) - система електронних файлів Фінансової компанії у всесвітній комп'ютерній мережі Інтернет розташована під доменним іменем - https://leowallet.net за допомогою якої можлива робота з Електронним гаманцем та здійснення операцій з Електронними грошима.

Товар - товари, продукція, роботи, послуги, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання з переходом права власності).

Торговець (Постачальник) - суб'єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, який є постачальником Товару та який на підставі договору, укладеного з Емітентом або Агентом з розрахунків, приймає Електронні гроші, як засіб платежу за Товари.

WEB-портал - означає сукупність апаратних і програмних засобів, що використовується, зокрема, для ініціювання транзакцій. WEB-портал розташовано за адресою: www.leowallet.net

Мобільний додаток - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, що може бути завантажений на нього з онлайн магазинів мобільних застосунків, таких як App Store та Google Play.

Інші терміни, які використовуються в Договорі, вживаються в значеннях, наведених в законах України, нормативно-правових актах Національного банку України та Положенні.

1.3. Редакція діючого Договору розміщена на Сайті Фінансової компанії: www.leowallet.net і в обов'язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачу до моменту здійснення Акцепту умов Договору.

1.4. До Публічної пропозиції можуть бути внесені зміни, про що Фінансова компанія повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Фінансової компанії. Користувачі приймають на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність на Сайті Фінансової компанії повідомлень про зміну Договору та/або нової редакції Договору. Користувач визнає виключне право Фінансової компанії на внесення змін до даного Договору.

1.5. У випадку незгоди із змінами до даного Договору, Користувач зобов’язаний письмово повідомити про таку незгоду Фінансову компанію. Факт незгоди Користувача з внесеними змінами розглядається Фінансовою компанією, як розірвання даного Договору за ініціативою Користувача.

1.6. Відсутність письмового повідомлення про незгоду із змінами, означає згоду Користувача з новою редакцією даного Договору та продовження його дії.

1.7. Електронні гроші можуть бути використані Користувачем виключно для особистих потреб, не пов’язаних із здійсненням ним інвестиційної та підприємницької діяльності.


2. Предмет Договору

2.1. Цей Договір визначає умови та порядок використання Користувачем електронних грошей, з метою проведення операцій з електронними грошима, зокрема, ініціювання переказу Електронних грошей для оплати вартості товарів (послуг) Торгівців, переказу Електронних грошей іншим Користувачам - фізичним особам, а також здійснення інших операцій з Електронними грошима, проведення яких не заборонено чинним законодавством України.

2.2. Послуги, обумовлені цим Договором, надаються Фінансовою компанією виключно на території України, з урахуванням вимог чинного законодавства України.


3. ПОРЯДОК ІНІЦІЮВАННЯ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ КОРИСТУВАЧАМИ

3.1. Користувач, який бажає придбати електронні гроші, ініціює для цього Транзакцію шляхом заповнення та відправлення відповідної електронної заявки (далі – «Заявка») у WEB-інтерфейсі на WEB-порталі, Мобільному додатку чи програмно-технічному комплексі самообслуговування.

3.2. Відправленням Заявки Користувач підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та виражає своє волевиявлення щодо ініціювання обміну грошових коштів в їх обмін на Електронні гроші.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА

4.1. Операції з Електронними грошима, здійснюються виключно на території України (в т.ч. із використанням мережі Інтернет) з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, а також з дотриманням наступних умов:

4.1.1. Агент з розповсюдження надає Користувачу Електронні гроші не пізніше 10 діб з моменту укладення цього Договору.

4.1.2. Під наданням Електронних грошей з боку Агента з розповсюдження на користь Користувача розуміється передача вказівки (інформації) від Агента з розповсюдження Емітенту про необхідність списання електронних грошей з Електронного гаманця Агента з розповсюдження та зарахування (завантаження) електронних грошей на Електронний гаманець Користувача у розмірі суми вимоги, що підтверджується відповідними документами Емітента.

4.1.3. Придбання Електронних грошей Користувачем здійснюється шляхом обміну їх на грошові кошти в готівковій та/або безготівковій формі, при цьому сума Електронних грошей на одному Електронному гаманці користувача не повинна перевищувати 14000 гривень;

4.1.4. Користувачі мають право використовувати Електронні гроші для здійснення оплати Товарів Торговців, а також переказувати Електронні гроші іншим Користувачам, у межах встановлених чинним законодавством України та Договором лімітів. Якщо Товар, обраний Користувачем, не передбачає спосіб оплати Електронними грошима, але Користувач має намір скористатися саме ними для здійснення оплати Товару, то Користувач, обираючи спосіб оплати за допомогою Електронних грошей, тим самим ініціює обмін Електронних грошей на безготівкові до Агента з розрахунків, з яким у постачальника Товару укладено відповідний прямий або опосередкований договір, надає йому Електронні гроші в обмін на безготівкові кошти, які Агент з розрахунків перераховує на користь постачальника обраного Користувачем Товару, з метою його оплати, використовуючи МПС «LEO».

4.1.5. Не здійснюються будь-які інші операції з використанням Електронних грошей Користувача, що не передбачені Договором та Положенням.

4.2. Фінансова компанія, як Агент з розрахунків, здійснює наступні операції з Електронними грошима:


4.2.1. Від Користувачів Електронні гроші приймаються Агентом з розрахунків шляхом обміну на готівкові кошти згідно поданого програмно-технічним способом запиту Користувача відповідно до Положення.


4.2.2. Від Користувачів Електронні гроші приймаються Агентом з розрахунків шляхом обміну на безготівкові кошти згідно поданого програмно-технічним способом запиту Користувача відповідно до Положення.


4.3. Шляхом Акцепту цього Договору, Користувач погоджується, що всі квитанції та інші документи, що відображають здійснення відповідної операції з Електронними грошима, надаються в електронному вигляді та розміщуються у Електронному гаманці Користувача.


4.4. Агент з розрахунків не є учасником операції з купівлі-продажу Товарів, укладений між Користувачем і Торговцем.


5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір укладається з кожним Користувачем шляхом Акцепту (прийняття) Користувачем оферти (пропозиції) Фінансової компанії, укласти цей Договір на умовах, зазначених в ньому.

5.2. Акцепт пропозиції (оферти) Фінансової компанії означає повну і беззаперечну згоду Користувача зі всіма умовами Договору без будь-яких виключень / обмежень та рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору, відповідно до положень законодавства України, зокрема статті 642 Цивільного кодексу України.

5.3. Користувач здійснює Акцепт даного Договору після ознайомлення з його умовами на Сайті шляхом ініціювання Користувачем відкриття йому Електронного гаманця самостійно через Сайт та/або на підставі запиту про реєстрацію Електронного гаманця поданого Користувачем програмно-технічним способом за допомогою платіжних пристроїв, мобільних додатків тощо, та/або шляхом здійснення Користувачем першої будь-якої операції за допомогою власного Електронного гаманця.

5.4. Вчинення Користувачем дій, щодо прийняття Акцепту умов пропозиції (оферти) свідчать про те, що Користувач в повному обсязі ознайомився з порядком та умовами функціонування Електронних грошей, приймає умови розрахунків з використанням Електронних грошей, ознайомлений та безумовно згоден з умовами Положення, умовами цього Договору, в тому числі щодо застосування Тарифів.

5.5. Договір вважається укладеним з моменту вчинення Користувачем дій щодо Акцепту умов даної оферти, що вказані в п.5.3. цього Договору і діє протягом невизначеного строку або до моменту розірвання Договору на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

5.6. Договір, укладений в електронному вигляді, шляхом здійснення дій, визначених в п. 5.3. цього Договору, вважається таким що укладений з додержанням письмової форми, власноруч підписаний Користувачем, і не може бути визнаним недійсним через його електрону форму та/або відсутність власноручного підпису Користувача.

5.7. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Фінансової компанії.

5.8. Даний Договір не може бути укладеним, якщо:

- якщо в поточному календарному місяці Користувачем було отримано від Агента з розповсюдження електронних грошей на суму 14 000 грн. та/або

- якщо в поточному календарному році Користувачем було отримано від Агента з розповсюдження електронних грошей на суму 62 000 грн. та/або

- самостійно визначати розмір винагороди за Операціями з Електронними грошима;

- якщо при його виконанні порушені інші вимоги чи обмеження, встановлені законодавством України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права Сторін.

6.1.1. Користувач має право:

- ініціювати відкриття Електронного гаманця, поповнювати та переказувати на нього Електронні гроші;

- обмінювати Електронні гроші на готівкові та безготівкові кошти;

- використовувати Електронні гроші для оплати Товарів Торговцям;

- переказувати Електронні гроші іншим Користувачам, відповідно до умов цього Договору;

- вимагати погашення Емітентом чи Фінансовою компанієюЕлектронних грошей;

- отримувати від Фінансової компанії, інформацію щодо сум винагород та інших зборів за здійснення операції з Електронними грошима до моменту їх здійснення.

Розмір винагороди Фінансової компанії доводиться до відома Користувача безпосередньо до здійснення Операцій з Електронними грошима. Відповідна інформація надається Користувачу шляхом розміщення відповідних відомостей на Сайті.

6.1.2. Фінансова компанія має право:

- здійснювати обмін Електронних грошей на готівкові та безготівкові кошти з дотриманням встановлених чинним законодавством України вимог та у повній відповідності до Положення та цього Договору;

- ініціювати погашення Електронних грошей на умовах, визначених чинним законодавством України, Положенням та цим Договором;

- самостійно визначати розмір винагороди за Операціями з Електронними грошима;

Фінансова компанія має право стягувати з Користувача винагороду за надання послуг, передбачених цим Договором, відповідно до діючих Тарифів, які розміщуються на Сайті, як компенсацію витрат і/або винагороди Фінансова компанія, пов'язаних з виконанням Фінансовою компанією своїх зобов'язань за даним Договором.

Отримання Фінансової компанії винагороди здійснюється шляхом безумовного утримання Фінансовою компанією відповідної суми винагороди з кожної операції з Електронними грошима, які здійснюються Користувачем. При цьому, Фінансова компанія має право утримувати таку винагороду, як у формі Електронних грошей, так і готівковими коштами;

- відмовляти Користувачу у здійсненні операцій з Електронними грошима у випадках: надання Користувачем недостовірної̈ та/або недостатньої̈ інформації̈; отримання Фінансовою компанією запитів, розпоряджень від державних, правоохоронних органів, щодо порушення, або спроб порушення Користувачем чинного законодавства України при здійсненні операцій з електронними грошима; у інших випадках, коли проведення ініційованої Користувачем операції з електронними грошима порушує норми чинного законодавства України та/або може завдати шкоди правам та охоронюваним інтересам Емітента, Фінансової компанії чи третіх осіб.

- має інші права передбачені цим Договором, Положенням та чинним законодавством України.

6.2. Обов’язки Сторін.

6.2.1. Обов'язки Користувача:

- перед початком використання Електронних грошей ознайомитися у повному обсязі з умовами цього Договору;

- надати на вимогу Фінансової компанії, при здійсненні Операцій з Електронними грошима, ідентифікаційні дані, що відповідають дійсності та на першу вимогу, надавати інші відомості, які необхідні для його вивчення у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- дотримуватись вимог та процедур здійснення операцій з Електронними грошима, визначених цим Договором, Положенням та чинним законодавством України;

- сплачувати винагороду за здійснення Операцій з Електронними грошима в розмірі, порядку та строки, що визначені діючими тарифами Фінансової компанії.

6.2.2. Обов'язки Фінансової компанії:

- придбати за заявкою Користувача Електронні гроші;

- приймати Електронні гроші від Користувачів в обмін на готівкові або безготівкові грошові кошти;

- здійснювати переказ Електронних грошей на Електронні гаманці Торговців з метою оплати придбаних Товарів;

- надавати Користувачам повну інформацію щодо сум винагород та інших зборів за здійснення операції з Електронними грошима до моменту здійснення перерахування ними Електронних грошей в обмін на готівкові та/або безготівкові грошові кошти;

- здійснювати заходи з метою виявлення, запобігання, перешкоджанню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- здійснювати заходи з метою виявлення, запобігання, перешкоджанню та протидії шахрайству при здійсненні операцій з Електронними грошима;

- підтримувати конфіденційність інформації щодо виконаних Операцій з Електронними грошима;

- приймати Електронні гроші від Торговців виключно в обмін на безготівкові кошти;

- своєчасно направляти запит на погашення Емітенту;

- дотримуватись вимог та процедур здійснення операцій з Електронними грошима, визначених чинним законодавством України, Положенням та укладеним з Емітентом договором.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Персональні дані

7.1.1. В процесі використання Електронних грошей здійснюється обмін, передача, систематизація та інші види та форми оброблення інформації та даних, в тому числі персональних даних.

7.1.2. Приймаючи умови цього Договору, Користувач висловлює свою однозначну та безумовну згоду на передавання, обробку та зберігання будь-яким способом (зокрема, але не обмежуючись: запис, збирання, накопичення, актуалізацію (оновлення, внесення змін), використання, систематизацію, передачу персональних даних третім особам в межах їх компетенції (доступ, надання, розповсюдження), поширення, блокування, знеособлення, видалення, знищення персональних даних (зокрема: номери телефонів, адреси електронних поштових скриньок) з метою забезпечення використання Електронних грошей в межах цього Договору.

7.1.3. Дана згода надається Користувачем Фінансовій компанії.

7.1.4. Така згода Користувача діє протягом усього строку використання Електронних грошей та є безумовною і безвідкличною.

7.1.5. З укладанням цього Договору, Користувач підтверджує своє ознайомлення у письмовій формі зі своїми правами, як суб’єкта персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних», «Положенням про порядок обробки персональних даних» Фінансової компанії, метою збору даних та особами, яким передаються його персональні дані, змістом та складом зібраних персональних даних, а також з тим фактом, що його персональні дані включені до відповідної бази персональних даних, володільцем якої є Фінансова компанії та, у зв’язку з цим, Користувач не потребує подальшого окремого письмового повідомлення про обставини, які зазначені у розділі 6 цього Договору.

7.2. Конфіденційна інформація

7.2.1. Під Конфіденційною інформацією в рамках цього Договору вважається вся інформація, яку одна Сторона отримує від іншої Сторони, яка стала відома Сторонам, або отримана Сторонами від інших сторін будь-яким іншим чином, у зв‘язку з укладанням та виконанням цього Договору. Така конфіденційна інформація включає без обмеження всю інформацію (у тому числі, паролі доступу (пін-коди), технічну, комерційну, фінансову, юридичну, організаційну) інформацію, документи, плани, процедури, комерційні таємниці, дані, файли та матеріали будь-якого характеру, незалежно від того, чи були такі дані та інформація надані усно, письмово та/або на електронному носії, незалежно від характеру носія або засобу передачі даних та інформації.

7.2.2. Сторони зобов’язані використовувати отриману від іншої Сторони конфіденційну інформацію лише з тією метою, з якою вона була передана та/або надана.

7.2.3. В межах цього Договору конфіденційна інформація не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2.4. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо конфіденційності, відповідна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, спричинені таким невиконанням або неналежним виконанням. При цьому розмір відшкодування визначається в судовому порядку.

8 . Вимоги безпеки

8.1. Заявки, паролі доступу (пін-коду) до Електронного гаманця, електронної поштової скриньки Користувача містять конфіденційну інформацію, яку Користувач зобов'язаний зберігати в недоступному для третіх осіб місці. Втрата (незалежно від умов, умислу та носіїв) конфіденційної інформації може призвести до втрати грошових коштів Користувача в результаті неправомірних дій третіх осіб. Користувач відповідальний за збереження власної конфіденційної інформації.

8.2. З метою безпеки, Користувач зобов’язаний якомога частіше змінювати паролі, зокрема який він використовує для доступу до Електронного гаманця. Користувач зобов’язаний утриматися від використання в якості паролю прості й відомі оточуючим слова і словосполучення. Користувач зобов’язаний утриматися від запису паролю (пін-коду) та/або залишання паролю у відкритих та/або легкодоступних для огляду третіми особами місцях.

8.3. У разі неможливості для Користувача увійти до Електронного гаманця через Сайт чи наявності у Користувача підозр, що він перебуває на фальшивому сайті, що імітує Сайт, Користувач зобов'язаний припинити подальшу роботу з цим сайтом і повідомити про це Агента з розрахунків зручним способом і вжити заходів з тимчасового блокування використання Електронних грошей.

8.4. Для блокування Електронного гаманця, Користувачу необхідно звернутися за телефонами служби підтримки, які зазначені на Сайті, з вимогою блокування Електронного гаманця.

8.5. Користувач несе всі ризики по використанню свого Електронного гаманця до моменту отримання повідомлення Агента з розрахунків про блокування його Електронного гаманця.

8.6. Блокування Електронного гаманця Користувача скасовується Користувачем шляхом його звернення до Агента з розрахунків та за умови надання інформації, що надає можливість Агенту з розрахунків ідентифікувати Користувача та підтвердити належність Електронного гаманця саме цьому Користувачу.


9. Відповідальність Сторін

9.1. Відповідальність Користувача.

9.1.1. Користувач несе відповідальність за належне виконання вимог даного Договору відповідно до чинного законодавства України.

9.1.2. Користувач несе повну відповідальність та несе усі ризики за будь-які дії третіх осіб, здійснені в Електронному гаманці Користувача від імені Користувача, з використанням його ідентифікатора Електронного гаманця та/або його номеру мобільного телефону тощо, до моменту блокування Електронного гаманця, на підставі отриманої Фінансовою компанієювід Користувача заяви про припинення обслуговування цього Електронного гаманця, у випадках втрати, крадіжки, передачі третім особам або в інших випадках відсутності у Користувача паролів (пін-коду) до Електронного гаманця.

9.1.3. Користувач, як ініціатор несе відповідальність за законність здійснених ним Операцій з Електронними грошами.

Відповідальність Агента з розрахунків.

9.2.1. Фінансова компанія несе відповідальність згідно вимог чинного законодавства України.

9.2.2. Фінансова компанія не несе відповідальність за збереження інформації на комп’ютері / ноутбуці / мобільному пристрої Користувача.

9.2.3. Фінансова компанія не відповідає за тимчасову відсутність у Користувача доступу до програмних-технічних засобів, які забезпечують функціонування Електронного гаманця, а також пов'язані з цим збитки Користувача.

9.2.4. Фінансова компанія не несе відповідальність за будь-які прямі/непрямі збитки та/або упущену вигоду Користувача т/або третіх осіб, втрату інформації в результаті використання або неможливості використання Електронних грошей.

9.2.5. Фінансова компанія не несе відповідальність за якість каналів зв’язку загального користування і перебої в електромережі Користувачів при проведенні операцій з використанням Електронних грошей, а також мережі передачі даних, у тому числі глобальній мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до управління Електронним гаманцем.

9.2.6. Фінансова компанія не відповідає за збитки Користувача, що виникли в результаті неправомірних дій третіх осіб, а також в результаті наявності «вірусів» та інших шкідливих програм в устаткуванні і програмному забезпеченні, що використовується Користувачем для доступу до Електронного гаманця на Сайті;

9.2.7. Фінансова компанія не відповідає за несправності, помилки і збої в роботі апаратно-програмного комплексу Емітента та/або оператора, що забезпечують функціонування Електронного гаманця, які виникли з причин, не залежних від Агента з розрахунків, а також пов'язані з цим збитки Користувача.

9.3. У інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України з урахуванням умов Договору.


10. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне, часткове та/або неналежне невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор).

10.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

10.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим державним органом.

10.4. У випадку, коли обставини непереборної сили діють більше одного місяця або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що їх тривалість буде більшою такого строку, будь-яка Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. В цьому випадку, розірвання Договору з ініціативи Агента з розрахунків здійснюється шляхом розміщення повідомлення на Сайті та опубліковується не менш як за 30 календарних днів до дати розірвання цього Договору.

10.5. При цьому, Сторони повинні розрахуватися одна з одною та/або вжити заходи щодо унеможливлення / зменшення збитків.


11. Порядок розірвання Договору

11.1. Договір може бути розірвано з наступних причин:

11.1.1. Договір може бути розірвано за спільним погодженням Сторін.

11.1.2. Фінансовою компанією в односторонньому порядку в разі невиконання, неналежного виконання або порушення Користувачем умов Договору, шляхом блокування Користувачу можливості здійснення операцій з Електронними коштами. При цьому, Сторони домовились, що датою припинення дії Договору в даному випадку буде вважатися день блокування можливості здійснення операцій з Електронними коштами. Користувач має право отримати залишок Електронних грошей шляхом погашення Електронних грошей Емітентом в порядку, передбаченому Положенням.


12. Вирішення спорів

12.1. Всі спори і розбіжності, що виникли або могли виникнути з даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача.

12.2. У випадку, якщо спори та розбіжності не вирішені в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за вирішенням суперечки до суду у визначеному порядку, що передбачений чинним законодавством України.


13. Інші положення

13.1. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України даний Договір є договором приєднання.

13.2. Акцепт Договору Користувачем є підтвердження, що він попередньо ознайомлений з Положенням які йому роз’яснені, зрозумілі та з якими він цілком згодний. Користувач також підтверджує свою згоду на те, що будь-які операції за цим Договором здійснюються включно у випадку, якщо здійснення таких операцій передбачено умовами цього Договору та нормами чинного законодавства України.

13.3. Сторони домовились про те, що позовна давність за спорами, що випливають із цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо, становить 3 роки. Вказане застереження до цього Договору є договором про збільшення строку позовної давності.

13.4. У всьому, що не передбачено цим Договором та Положенням, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.5. Користувач гарантує, що не використовуватиме Електронний гаманець/ Електронні гроші з іншою метою, ніж вказано в Договорі.

13.6. Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними і Користувач погоджується з ними.


14. Місцезнаходження та реквізити Фінансової компанії

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ»

Україна, 03148, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Г,

Код за ЄДРПОУ 39010283,

Рахунок № UA833204780000026509743584933, відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478,

Тел.: (044) 223-45-05