Публічний договір оферта платежів LeoWallet

Шановний Користувач!

Ця публічна пропозиція (оферта), закріплена в умовах нижченаведеного публічного договору оголошується виключно фізичним особам, які мають намір скористатися електронними грошима Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», з метою здійснення операцій з електронними грошима в межах чинного законодавства України.

Перед використанням електронних грошей Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», ознайомтеся в повному обсязі з умовами наведеного нижче публічного договору. Використання Вами електронних грошей Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» можливе тільки на умовах цього публічного договору.

Публічний договір вважається укладеним на умовах договору приєднання згідно ст.634 Цивільного кодексу України і набуває чинності з моменту його акцепту, вираженому у здійсненні Вами дій по ініціюванню відкриття електронного гаманця, що означає факт прочитання цього публічного договору, повне і безумовне прийняття Вами всіх умов цього публічного договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

Якщо Ви не згодні з умовами цього публічного договору, Ви не вправі користуватися електронними грошима Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», надання яких здійснюється у визначеному цим публічним договором порядку.

Прийняття умов цього публічного договору (акцепт оферти) свідчить про те, що Ви, розумієте значення своїх дій, всі умови публічного договору Вам зрозумілі і Ви не перебуваєте під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.


Публічний договір про придбання електронних грошей Національній платіжній системі «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР»

Публічний договір про придбання електронних грошей Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» (надалі – «Договір») визначає умови придбання та використання електронних грошей Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» (надалі – «Електронні гроші») та відповідно до статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України є офіційною публічною пропозицією (офертою), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕОЗОТ» (надалі – «Агент з розповсюдження») на укладення Договору.

Договір розроблений у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про електронні гроші в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010р., Положення про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» (надалі – «Положення»), та інших нормативно-правових актів.

Агент з розповсюдження діє від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (надалі – «Емітент») та є Агентом з розповсюдження Емітента.

Агент з розповсюдження бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які приймуть (акцептують) умови оферти (надалі – «Користувачі»), надавати послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, на умовах, викладених у цьому Договорі за тарифами, які були встановлені Агентом з розповсюдження і які оприлюднені на Сайті www.leowallet.net

Тарифи Агента з розповсюдження (надалі – «Тарифи») є грошовою винагородою, встановленою Агентом з розповсюдження.

Агент з розповсюдження та Користувач по тексту Договору спільно вживаються, як Сторони, а кожна окремо, як - Сторона.


1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. WEB-портал – означає сукупність апаратних і програмних засобів, що використовується, зокрема, для ініціювання транзакцій. WEB-портал розташовано за адресою: www.leowallet.net

1.2. Мобільний додаток– програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, що може бути завантажений на нього з онлайн магазинів мобільних застосунків, таких як App Store та Google Play.

1.3. Транзакція – сукупність операцій, що ініціюється Користувачем та виражають його волевиявлення із застосуванням електронних засобів обміну. Транзакція може ініціюватися Користувачем шляхом відправлення USSD-команд, текстових повідомлень, вчинення певних дій на WEB-порталі, Мобільному додатку та програмно-технічному комплексі самообслуговування. Транзакція може ініціюватися за допомогою підказок на WEB-порталі, Мобільному додатку та програмно-технічному комплексі самообслуговування.

1.4. Електронні гроші Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР» (далі також – «Електронні гроші») - одиниці вартості, що зберігаються на електронному пристрої (сервері Емітента), приймаються як засіб платежу іншим ніж Емітент особами і є грошовим зобов'язанням Емітента, що виконуються в готівковій або безготівковій формі.

1.5. Електронний гаманець - обліковий запис у процесинговій системі Емітента, що містить інформацію про суму належних Користувачу Електронних грошей. В процесинговій системі Емітента, обліковим записом Користувача, який здійснює Операції з електронними грошима, є номер картки в межах діапазону (рейнджу) ідентифікаційного номера Емітента, перша цифра якого дорівнює 8.

1.6. Емітент - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (АБ «УКРГАЗБАНК»), код ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; учасник Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», який підключений до Національної платіжної системи «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР», що здійснює Випуск Електронних грошей і бере на себе зобов’язання з їх погашення. Емітент виконує операційні та технологічні функції, що забезпечують використання Електронних грошей.

1.7. Усі інші терміни у цьому Договорі вживаються у значенні, що визначено відповідними нормативно-правовими актами України.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Агент з розповсюдження зобов`язується в результаті належної Транзакції Користувача надати йому електронні гроші емітовані ПАТ «Укргазбанк» в рамках Національної платіжної системи «ПРОСТІР», за умови якщо Користувач прийняв (акцептував) Оферту та виконав умови, що передбачені цим Договором.

3. ПОРЯДОК ІНІЦІЮВАННЯ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ КОРИСТУВАЧАМИ

3.1. Користувач, який бажає придбати електронні гроші, ініціює для цього Транзакцію шляхом заповнення та відправлення відповідної електронної заявки (далі – «Заявка») у WEB-інтерфейсі на WEB-порталі, Мобільному додатку чи програмно-технічному комплексі самообслуговування.

3.2. Відправленням Заявки Користувач підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та виражає своє волевиявлення щодо ініціювання обміну грошових коштів в їх обмін на Електронні гроші.

3.3. Операції з Електронними грошима, здійснюються виключно на території України (в т.ч. із використанням мережі Інтернет) з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

3.4. Придбання Електронних грошей Користувачем здійснюється шляхом обміну їх на грошові кошти в готівковій та/або безготівковій формі, при цьому сума Електронних грошей на одному Електронному гаманці користувача не повинна перевищувати 14000 гривень.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Даний Договір укладається з кожним Користувачем шляхом Акцепту (прийняття) Користувачем оферти (пропозиції) Агента з розповсюдження, укласти цей Договір на умовах, зазначених в ньому.

4.2. Акцепт пропозиції (оферти) Агента з розповсюдження означає повну і беззаперечну згоду Користувача зі всіма умовами Договору без будь-яких виключень / обмежень та рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору, відповідно до положень законодавства України, зокрема статті 642 Цивільного кодексу України.

4.3. Користувач здійснює Акцепт даного Договору після ознайомлення з його умовами на WEB-порталі чи Мобільному додатку шляхом ініціювання Користувачем відкриття йому Електронного гаманця самостійно через та/або на підставі запиту про реєстрацію Електронного гаманця поданого Користувачем програмно-технічним способом за допомогою платіжних пристроїв, мобільних додатків тощо, та/або шляхом здійснення Користувачем першої будь-якої операції за допомогою власного Електронного гаманця.

4.4. Вчинення Користувачем дій, щодо прийняття Акцепту умов пропозиції (оферти) свідчать про те, що Користувач в повному обсязі ознайомився з порядком та умовами функціонування Електронних грошей, приймає умови розрахунків з використанням Електронних грошей, ознайомлений та безумовно згоден з умовами Положення, умовами цього Договору, в тому числі щодо застосування Тарифів.

4.5. Договір вважається укладеним з моменту вчинення Користувачем дій щодо Акцепту умов даної оферти, що вказані в п.4.3. цього Договору і діє протягом невизначеного строку або до моменту розірвання Договору на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.6. Договір, укладений в електронному вигляді, шляхом здійснення дій, визначених в п. 4.3. цього Договору, вважається таким що укладений з додержанням письмової форми, власноруч підписаний Користувачем, і не може бути визнаним недійсним через його електрону форму та/або відсутність власноручного підпису Користувача.

4.7. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Агента з розповсюдження.


5. РОЗРАХУНКИ

5.1. Агент з розповсюдження надає Користувачу Електронні гроші не пізніше 10 діб з моменту укладення цього Договору.

5.2. Даний Договір не може бути укладеним, якщо:

- якщо в поточному календарному місяці Користувачем було отримано від Агента з розповсюдження електронних грошей на суму 14 000 грн. та/або

- якщо в поточному календарному році Користувачем було отримано від Агента з розповсюдження електронних грошей на суму 62 000 грн. та/або

- якщо при його виконанні порушені інші вимоги чи обмеження, встановлені законодавством України.

5.3. Під наданням Електронних грошей з боку Агента з розповсюдження на користь Користувача розуміється передача вказівки (інформації) від Агента з розповсюдження Емітенту про необхідність списання електронних грошей з Електронного гаманця Агента з розповсюдження та зарахування (завантаження) електронних грошей на Електронний гаманець Користувача у розмірі суми вимоги, що підтверджується відповідними документами Емітента.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання чи неналежне виконання Сторонами умов цього Договору Сторони несуть відповідальність в межах та на підставі чинного законодавства України.

6.2. Усі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів такі спори вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

6.3. Відповідальність Агента з розповсюдження виключно своєчасністю та точністю проведення дій по зарахуванню однорідних зустрічних вимог на Суму вимог та, на підставі цього, наданні електронних грошей Користувачу.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Користувач, як фізична особа, що є суб’єктом персональних даних, добровільно надає Агенту з розповсюдження свою безумовну згоду на збір та обробку своїх персональних даних, а також засвідчує, що він повідомлений про включення своїх персональних даних до відповідної бази персональних даних іншої Сторони цього Договору з метою виконання умов цього Договору.